TMDK

Generalforsamling 2016

Tidlig Musik i Danmark indkalder til
GENERALFORSAMLING 2016
Onsdag den 13. april kl.19.00 (starter med træf kl.17.00)
I Hans Egedes Kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø
Dagsorden:
  Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret pr. 1.1.2017 fra 360/260/180 kr. årligt til 360/300/180 kr.
  (alm. Medlem/pensionist/studerende)
   Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer. Se nederst under dagsordnen.
    Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg (valgt for 2 år i 2015) Henrik Holm, Steen Frederiksen og Henrik Døcker. Jørgen Ulrik Fangel og Gunnhild Tønder genopstiller ikke til bestyrelsen. Suppleanterne Camilla Bachhausen og Jennifer Dill genopstiller ikke.
    Jens Overbye, Kirsten Aage og Solveig Wöldike opstiller til bestyrelsen.
    Gilbert Martinez genopstiller som suppleant.
    Revisor Ole V Villumsen genopstiller.


     Med venlig hilsen, Bestyrelsen for TMDK


     Forslag til ændringer af vedtægterne fremsat af bestyrelsen:
     §2 Formål
     NU:
     Foreningen har til formål at fremme interessen, græsrodsarbejde og forskning, i betydningen musik udført på de på daværende tidspunkt relevante instrumenter under hensyntagen til dagældende opførelsespraksis.
     ÆNDRES TIL
     Foreningen har til formål at fremme forståelsen og interessen for musik fra middelalder til tidlig romantik – fortrinsvis når musikken spilles på originalinstrumenter. Foreningen virker desuden for viden om og forskning vedr. opførelsespraksis og instrumenter.

     §3 Formålet søges opnået ved

     3a. Tidsskriftet Custos
     NU:
     Foreningen udsender mindst 4 gange årligt tidsskriftet Custos, som foruden foreningsmæssige meddelelser indeholder orientering om koncerter og arrangementer samt artikler m.v. i relation til historisk musik.
     ÆNDRES TIL
     Fire gange årligt udgiver foreningen tidsskriftet Custos. Bladet har en ansvarshavende redaktør og en redaktionsgruppe, som vælges af TMDKs bestyrelse. Bladets indhold er: artikler om tidlig musik af interesse for såvel kendere som et bredere publikum, anmeldelser af bøger og lydudgivelser, oversigter over koncerter og nyt om foreningens aktiviteter.
     Medlemmer af foreningen modtager Custos som en del af medlemsskabet. Bladet sælges desuden i løssalg.
     3b Koncerter
     Foreningen arrangerer årligt op til fire koncerter, som gerne skal afvige fra at være ”almindelige” tidlig-musik-koncerter ved f.eks. at præsentere resultatet af forskning, med særlige instrumenter eller med sjældent / særlig bemærkelsesværdigt repertoire.

     3c Kurser
     Foreningen arrangerer årligt en række kurser, hvor medlemmerne modtager undervisning i instrumentalspil, sammenspil og opførelsespraksis.


     Comments

     Referat af Generalforsamling 2015

     Tidlig Musik i Danmark - GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 15. april kl. 19.00 Hans Egedes Kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø Dagsorden
     1. Valg af dirigent og referent – Nana Bugge Rasmussen
     2. Beretning fra formanden:
     Her følger min sidste formandsberetning efter 6 år i bestyrelsen. Efter fire som næstformand og 2 som formand har jeg valgt ikke at genopstille. Hver ting til sin tid; og lige nu er tiden helliget to små, skønne piger, der venter mig hjemme efter koncerter, pladeindspilninger, undervisning og alt det andet.
     Heldigvis har jeg og bestyrelsen brugt de sidste mange måneder på at sikre potentialer til en ny bestyrelse til denne generalforsamling og her er således mange super-kvalificerede kræfter, der har invilliget i at stille op. Min forhåbning er, at den fremtidige bestyrelse vil få en sjov og arbejdsom tid med en voksende og synlig forening.

     Siden sidste års generalforsamling har vi haft 4 koncerter, 3 i 2014 og 1 i 2015. Koncertudvalget har holdt fanen højt og arrangeret koncerter i både vores kendte Hans Egedes Kirke samt i KoncertKirken og Reformert Kirke. Det skyldes, at vi prøver at nå et større publikum og bevæge os ind på en mere synlig koncertplatform. Holmens Herrekvartet havde koncert i KoncertKirken på Nørrebro lørdag den 3. maj 2014, Gilbert Martinez diverterede med franske fristelser på solocembalo i Reformert Kirke 23. august 2014. Og da vores julekoncert var i fare for aflysning på grund af sygdom sprang mezzosopran Nana Bugge Rasmussen, der er en fremadstormende, ung sanger på den europæiske scene, heltemodigt ind og reddede os, i samarbejde med
     violinist Jesenka Balic Zunic, cellist Hanna Loftsdottir og cembalist Ruben Munk, den 23. november i Hans Egedes Kirke.
     Vi har også haft et stort og velbesøgt ensembletræf den 5. november i KoncertKirken på Blågårds Plads. I Aarhus og Aalborg har Tidlig Musik i Danmark vist fanen ved at bidrage til to TMDK støttekoncerter med Ensemble Zimmermann i september med musik af Bach, Telemann, Scarlatti og Vivaldi.
     Sæsonen er i år påbegyndt ved en koncert med Camilla Bachhausen, blokfløjte, her i Hans Egedes Kirke i lørdags. Hun spillede et program med fokus på skotsk og engelsk barokmusik og havde også skrevet en fin artikel herom i Custos i marts 2014. I år vil der desuden være koncerter med Allan Rasmussen den 17. september samt Agnethe Christensen og Leah Stuttard den 8. oktober – begge koncerter afholdes i Reformert Kirke. Julekoncerten vil være en barok verdensturné med det svenske ensemble Bastard Barock i november.

     RICC afholder stadig kurser i tidlig musik på Frederiksberg og flere gamle RICC kurser er fortsat i nyt regi hos AOF Gladsaxe-Gentofte. Karen Pedersen, Viggo Frank og Ulla Jerg har fortsat deres TMDKkursus initiativer og afholdt flere kurser i Aarhus, Aalborg og Esbjerg siden sidste generalforsamling.

     I det forgangne år har foreningen også udnævnt to nye æresmedlemmer. Robert “Bob” Hoffstetter, der gennem sit virke som organist i Hans Egedes Kirke har været endeløst gæstfri over for TMDKarrangementer, samt ydet en uvuderlig indsats også økonomisk til TMDK-koncerter. Desuden Henrik Døcker, der med baggrund som journalist i mange år trofast har leveret kvalificeret materiale til Custos med sine Barokke Brokker.

     Foreningens stolthed og flagskib, Custos, er siden vi mødtes til generalforsamling sidst, udkommet fire gange med et utroligt flot layout og fortsat højt niveau i artiklerne. Bladet høster internationale roser blandt mine kolleger i udlandet og dette er takket være vores hårdtarbejdende redaktion Björn Ross og Hans Tjalve. Flere medlemmer har dog henvendt sig til bestyrelsen og ønsket mere let tilgængeligt stof i bladet i tillæg til det tungere. Det har vi taget til efterretning og den ny bestyrelse har allerede materiale i tankerne og vil i nærmeste fremtid mødes med redaktionen.

     Det flotte magasin har dog ikke kun gjort indtryk i udlandet. Vi har i år modtaget tilskud fra Statens Kunstfond til Tidsskriftstøtte på 38.170,99 kr. samt fået bidrag fra Informations-, dokumentations- og publikationspuljen på 25.000 kr. Disse store bidrag gør det muligt for os at opretholde de tunge økonomiske poster til udgivelse og distribution af bladet, samt for første gang, som lovet i længere tid, at kunne lønne redaktionen, der nu, fra marts 2015, modtager et honorar for hver udgivelse.
     Tidlig Musik i Danmark har også igen modtaget 12.000 kr. til koncertvirksomhed og disse penge støtter afholdelsen af vores serie på fire koncerter i 2015.

     Det er bestemt en bedre tid for foreningen økonomisk i dag, end da jeg tiltrådte som formand for to år siden. De midler Kunstfonden har betroet os med, gør at bestyrelsen kan se lidt længere end til næste Custos og foreningens umiddelbare overlevelse. Men en mindre forening som vores er skrøbelig og hvert år, når kontingenter skal inddrives og bestyrelsen fornyes, oplever vi, hvor svært det kan være blot at opretholde bestyrelse og medlemstal, der ligger på ca. 170 medlemmer. Her har bestyrelsen brug for flere aktive medlemmer – hvis blot hvert medlem kunne skaffe et nyt medlem i det kommende år, ville vi stå meget stærkere.

     Mit indtryk er dog, at den tiltrædende bestyrelse er klar til at kaste sig ud i en masse spændende opgaver, og inspireret af vores svenske søsterforening, der har 700 medlemmer, gøre mere for foreningens synlighed: At være til stede ved koncerter og tidlig musik-begivenheder med flyers, en stander og smilende frivillige i TMDK t-shirts. Sælge vores flotte Custos, gøre facebooksiden og hjemmesiden endnu mere levende. Arrangere flere hyggelige ensembletræf, samt koncerter for de kræsne. Og udtænke lettere metoder til at inddrive de årlige kontingenter.

     Altsammen noget alle medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og redaktion med glæde kan tage del i for at udbrede vores passion for tidlig musik, for det er jo det, det hele handler om: At dele glæden ved en virtuos zinkspillers kadence, at høre Händels kvinder græde, at følge Gesualdos forunderlige stemmelabyrinther, at høre Schubert genoplivet på et sprødt hammerklaver. Det er så fantastisk, at vi skylder vores nabo denne oplevelse.

     Tusind tak til afgående bestyrelsesmedlem Elisabeth Berg, der desværre har været sygemeldt og ønskes god bedring. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer Troels Ølgaard og Nana Bugge Rasmussen for en stor indsats for foreningen. Tak til suppleant Laura Eiset Halgreen. Tak til næstformand Gunnhild Tønder, der fortsætter på sit 4. år og sikrer kontinuiteten i bestyrelsen. Tak til kasserer Jørgen Ulrik Fangel, der har ydet en kæmpe og daglig indsats for at holde regnskaberne i orden og medlemslisten opdateret. Tak til Björn Ross for et fantastisk layout af Custos og for, som tidlig musik-nøgleperson i Norden, at holde magasinet opdateret. Tak til Hans Tjalve, der som redaktør af Custos og som en vidunderlig ordsmed holder linien klar i bladet. Tak til skribenter og bidragsydere til Custos. Tak til Statens Kunstfond og Hans Egedes Kirke for økonomisk støtte. Tak til kursusinitiativtagere Viggo Frank, Karen Pedersen og Ulla Jerg. Tak til deltagere i ensembletræffene. Tak til alle medlemmer for jeres fortsatte støtte.


     3. Årsregnskab til godkendelse : Henrik Døcker ytrede ønske om at se regnskabet for 2013 for at kunne sammenligne '13 og '14. Dette er ikke muligt, da posterne har ændret sig og er blevet mere specifikke fra 2013 til 2014. Det vil være muligt fra næste år.
     Der forelægger hverken revisorgodkendelse for 2013 eller '14. Denne indhentes af Jørgen Ulrik Fangel, kasserer, for '14 snarest, og inden den 1.5.2015. Dette er essentielt i forbindelse med den tildelte støtte fra Statens Kunstfond, da denne simpelthen vil blive tilbagetrukket (katastrofalt for foreningens økonomi), såfremt godkendelsen ikke forelægger.
     Regnskabet enstemmigt godkendt – under forudsætning af at revisorgodkendelsen kommer i hus inden den 1.5.2015.
     4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret:
     Fuldt kontingent: 360, pens. 260, stud. 180.
     Dette er enstemmigt vedtaget.
     5. Indkomne forslag

     Vedtægtsændring:
     Under § 7. Generalforsamling
     Stk. 2.
     Det foreslås at
     ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, i stedet for marts. Dette begrundes med, at Custos udkommer i marts og bestyrelsen derfor vil kunne nå at annoncere i Custos for generalforsamlingen i april.

     Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

     Ændringen er enstemmigt vedtaget.
     6. Valg af:
     a
     /formand: Henrik Holm er enstemmigt valgt. Han bemærker selv, at en af hans styrker vil være et netværk der er spredt i hele landet, en svaghed tilgengæld et begrænset netværk i Kbh: Han har brug for en arbejdende bestyrelse i Kbh – yderligere understreget af, at han bor i Viborg.
     b
     / 2 bestyrelsesmedlemmer: Steen Frederiksen og Henrik Døcker er enstemmigt valgt. Steen Frederiksen foreslår en Custos-redaktionsgruppe i bestyrelsen, så bladets indhold diskuteres bredere end blandt Hans og Björn.
     c
     / en suppleant: 3 suppleanter er enstemmigt valgt: Jennifer Dill, Gilbert Martinez og Camilla Bachhausen.
     d
     / revisor: Ole V. Villumsen er genvalgt, under forudsætning af at revisorgodkendelserne indhentes inden d. 1.5.15.
     e
     / revisorsuppleant: Niels Bo Olsen er enstemmigt genvalgt

     Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg (valgt for 2 år i 2014): Gunnhild Tønder (næstformand), Jørgen Ulrik Fangel (kasserer).

     Pernille Petersen, Nana Bugge Rasmussen, Troels Ølgaard og Elisabeth Berg genopstiller ikke til bestyrelsen.

     7. Eventuelt
     Det ønskes drøftet om leveringen af CUSTOS til alle medlemmer skal fastlægges til d. 1. i udsendelsesmåneden af hensyn til annonceringer af arrangementer i begyndelsen af måneden.
     Dette bakkes op af både den afgående og den kommende bestyrelse.

     Bredt ønske om at Custos inkluderer et mere mangeartet stof, både det akademiske, lidt tungere, som vi er utrolig stolte af og det lidt lettere.
     God kommunikation mellem redaktion og bestyrelse er essentiel for samarbejdet om bladet.

     Hjemmesiden: Den bør opdateres bedre. Der er søgt en ny frivillig til dette arbejde.
     Henrik Holm foreslår et 'vindue' hvor medlemmer kan lægge cv'er og kontaktoplysninger ud på egne vegne, til info for både arbejdstagere og arbejdsgivere.

     Gunnhild vil gerne være web-ansvarlig, og ser sammen med Jennifer, om de kan få en hjemmeside op og køre efter modellen de netop har benyttet til La Lumière du Nords hjemmeside.

     Er digitalisering af tidligere Custos en god idé?
     En overvejelse for den tiltrædende bestyrelse.
     Pernille har været på kursus, i forbindelse med tilskuddet fra Statens Kunstfond, i layout på nettet. Til dette er iissuu et godt redskab (hvis man f.eks. ønskede at gøre gamle Custos tilgængelige digitalt).

     Pernille og Björn har diskuteret om et samarbejde mellem tidligmusik.dk og renaissancemusik.dk kunne være interessant? De mener, at begge hjemmesider kunne profitere af dette.

     Girokort i Custos? Forældet – men måske god signalværdi. En overvejelse til den kommende bestyrelse i forbindelse med spørgsmålet om inddrivelse af kontingenter.
     PBS var vældig dyrt sidst det blev undersøgt for 3-4 år siden. Det er værd at undersøge igen, da foreningens økonomi har ændret sig.

     Den tiltrædende bestyrelse skal nedsætte et udvalg, der kan tage stilling til prioritering af nye initiativer.

     Øvrige aktiviteter: Ensembletræf har udviklet sig rigtig godt. De store amatør-ensembler kommer gerne og det er et begrænset arbejde for bestyrelsen. Hvis der er medlemmer af ensemblerne, der ikke er medlemmer af TMDK, skal de fremover betale et gebyr for undervisning og forplejning. Henrik Holm foreslår, at de også registreres og kontaktes efterfølgende med henblik på medlemskab.

     Øget fokus på de professionelle medlemmer: F.eks. Service til MA-studerende: Hjælp til præ-debut i provinsen, portræt-artikel i Custos, udgivelse af MA-opgaver mv.


     Comments

     Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015

     Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015

     • samt invitation til ENSEMBLETRÆF


     Onsdag den 15. april 2015 i Hans Egedes Kirke
     Vardegade 14, 2100 København Ø
     Bemærk! Ændret lokalitet!!

     Kl. 17.00 – 18.30
     ENSEMBLETRÆF

     Tidlig Musik i Danmark arrangerer ensembletræf også kendt som "Englesal". Ensembletræf er en åben koncert hvor alle er velkomne til at komme og give et nummer. Eneste begrænsning er at repertoirevalget skal være inden for området for tidlig musik. Der er ingen krav til niveau eller varighed. Meld dig til sammen med dit ensemble, sammenspilshold eller som solist. Har du en fed sonate der skal fyres af, men mangler en at spille med, kan vi hjælpe dig med at finde en medspiller. Som afslutning på koncerten spiller alle deltagerne et stort tutti værk. Det tages helt afslappet prima vista. Meld dig til på mail: petersen.pernille@gmail.com senest 1. april

     KL. 19.00
     GENERALFORSAMLING 2015     pastedGraphic

     Comments

     Generalforsamling 2014

     Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2014


      Onsdag den 9. april 2014 i Hans Egedes Kirkes Menighedssal


      Kl. 18.30-19.45
      ENSEMBLETRÆF


      Tidlig Musik i Danmark arrangerer ensembletræf også kendt som "Englesal". Ensembletræf er en åben koncert hvor alle er velkomne til at komme og give et nummer. Eneste begrænsning er at repertoirevalget skal være inden for området for tidlig musik. Der er ingen krav til niveau eller varighed. Meld dig til sammen med dit ensemble, sammenspilshold eller som solist. Har du en fed sonate der skal fyres af, men mangler en at spille med, kan vi hjælpe dig med at finde en medspiller. Som afslutning på koncerten spiller alle deltagerne et stort tutti værk. Det tages helt afslappet prima vista. Der bydes på forfriskninger undervejs i arrangementet. Meld dig til på mail: petersen.pernille@gmail.com senest 1. april

      KL. 20.00
      GENERALFORSAMLING 2014      www.tidligmusik.dk senest 2 uger før generalforsamlingen.
      Tidlig Musik i Danmark indkalder til GENERALFORSAMLING 2014 Onsdag den 9. april kl. 20.00 Hans Egedes Kirkes Menighedssal, Vardegade 14, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra formanden 3. Årsregnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af: a/ 2 bestyrelsesmedlemmer samt b/ en revisorsuppleant

      Følgende medlemmer opstiller til bestyrelsen: Gunnhild Tønder, næstformand, Jørgen Ulrik Fangel, fungerende kasserer.

      Følgende medlemmer er ikke på valg (valgt for 2 år i 2013) Pernille Petersen, formand, Elisabeth Berg, bestyrelsesmedlem, Troels Ølgaard, bestyrelsesmedlem, Nana Bugge Rasmussen, suppleant, Laura Hallgren, suppleant. Ole Villumsen, revisor.
      7. Eventuelt Bestyrelsen skal modtage forslag til dagsordenen mindst 4 uger før generalforsamlingen. Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på

      Comments

      Indkaldelse til Generalforsamling 2013

      Tidlig Musik i Danmark indkalder til
      GENERALFORSAMLING 2013

      Onsdag den 20. marts 2012 kl. 16.00-22.00

      KoncertKirken Blågård, Blågårds Plads 6A, 2200 København N

      Programmet er som følgende (og indgår som opvarmning til The European day of Early Music d. 21/3!):

      16.00-18.00 Sammenspil/workshop, alle instrumentgrupper inviteres. (Program annonceres senere)
      18.00-18.30 Kaffepause
      18.30-20.00 Generalforsamling
      20.00-22.00 Fælles spisning og hygge (til selvkostnadspris)

      Dagsorden:
      1. Valg af dirigent og referent
      2. Beretning fra formanden
      3. Årsregnskab til godkendelse
      4. Fastsættelse af kontingent
      5. Indkomne forslag
      6. Valg af: a/ formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer, b/ en suppleant, c/ en revisor, d/ en revisorsuppleant
      7. Eventuelt

      Ad punkt 6. a.

      Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
      Nikolaj Ronimus (formand) – genopstiller ikke
      Marianne Gjevert Petersen (bestyrelsesmedlem) – genopstiller ikke
      Pernille Petersen (bestyrelsesmedlem)
      Nana Bugge Rasmussen (fungerende suppleant)
      Nikals Saers, der ikke er på valg ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen.

      Følgende medlemmer stiller:
      Pernille Petersen – formand
      Nana Bugge Rasmussen - bestyrelsesmedlem (hun skal vel vælges officielt)
      Troels Ølgaard - bestyrelsesmedlem. 
      Elisabeth Berg - bestyrelsesmedlem. 

      Bestyrelsen skal modtage forslag til dagsordenen mindst 4 uger før generalforsamlingen.

      Den endelige dagsorden vil blive offentliggjort på 
      www.tidligmusik.dk senest 2 uger før generalforsamlingen.
      Comments

      Indkaldelse til Generalforsamling 2012

      Foreningen Tidlig Musik i Danmark
      Indkaldelse til Generalforsamling 2012
      Foreningen Tidlig Musik i Danmark afholder den årlige generalforsamling
      Lørdag den 10. marts 2012 kl. 18.00 - 20.00
      på Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Islandsgade 2, 5000 Odense C.
      Dagen indledes kl. 15.00 med hyggeligt sammenspil. Læs mere om dette på:
      www.tidligmusik.dk
      Dagsorden ifølge § 7, stk. 3 i vedtægterne:
      1. Valg af dirigent og referent
      2. Beretning fra formanden
      3. Regnskab til godkendelse
      4. Fastsættelse af kontingent
      5. Indkomne forslag
      6. Valg til bestyrelsen, af
      a) formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer (Niklas Saers og Mogens Damm er på valg)
      b) en suppleant (Gunnhild Tønder er på valg)
      c) en revisor (Ole Vedel Villumsen er på valg)
      d) en revisorsuppleant (revisorsuppleant udpeget af bestyrelsen er på valg)
      7. Eventuelt.
      Forslag til dagsordenen sendes til
      tidligmusik.kasserer@gmail.com mindst 4 uger før generalforsamlingen.
      Den endelige dagsorden sendes pr. mail til de medlemmer, der har oplyst mailadresse senest 2 uger før afholdelsen af
      generalforsamlingen. Dagsordenen vil desuden blive lagt på
      www.tidligmusik.dk.
      Comments

      tidligmusik.dk er online

      Tidligmusik.dk er, efter en længre fødsel, nu om sider online. Her vil du
      - kunne finde interessante artikler fra tidligere Custos blade
      - som medlem vil du kunne finde de nye artikler fra de nye blade
      - få vide om kommende arragementer, kurser og koncerter
      - finde ressurcer til aktivt at deltage i din lokale forening

      Du er som medlem hjertlig velkommen til at bidrage til hjemmesiden ved at sende os information om kommende koncerter og arrangementer, dine omtaler om nye CD’er og bøger, eller andre artikler
      Comments